P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński 

Dane przedsiębiorstwa

    Numer rejestrowy

         P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński

         ul. Jana Pawła II 104

         42-300 Myszków

NIP 577-192-66-20

REGON 241087767

   1/2017/Poręba

 

 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

 

 • 20 01 01 Papier i tektura

 • 20 01 02 Szkło

 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 • 20 01 10 Odzież

 • 20 01 11 Tekstylia

 • 20 01 13* Rozpuszczalniki

 • 20 01 14* Kwasy

 • 20 01 15* Alkalia

 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne

 • 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne

 • 20 01 40 Metale

 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 • 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2

 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 • 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • 20 03 02 Odpady z targowisk

 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 • 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

 • 15 01 03 Opakowania z drewna

 • 15 01 04 Opakowania z metali

 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

 • 15 01 07 Opakowania ze szkła

 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  14‑02‑2017 11:56:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  14‑02‑2017 11:56:42
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2017 12:08:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie