REMONDIS Sp. z.o.o.


Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Numer rejestrowy

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 18,

02-981 Warszawa,

Oddział w Częstochowie
ul. Radomska 12,

42-200 Częstochowa
NIP:728-01-32-515
Regon:11089141

9/2012/Poreba

Rodzaj odpadów komunalnych

Data wprowadzenia

1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2012-08-13

2) 200307 Odpady wielkogabarytowe

2012-08-13

3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

2012-08-13

4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

2012-08-13

5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów

2012-08-13

6) 200302 Odpady z targowisk

2012-08-13

7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2012-08-13

8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji

2012-08-13

9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie

2012-08-13

10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji

2012-08-13

11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

2012-08-13

12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

2012-08-13

13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych

2012-08-13

14) 200140 Metale

2012-08-13

15) 200139 Tworzywa sztuczne

2012-08-13

16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

2012-08-13

17) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2012-08-13

18) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

2012-08-13

19) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

2012-08-13

20) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

2012-08-13

21) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

2012-08-13

22) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

2012-08-13

23) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

2012-08-13

24) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

2012-08-13

25) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

2012-08-13

26) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

2012-08-13

27) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

2012-08-13

28) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne

2012-08-13

29) 200123* Urządzenia zawierające freony

2012-08-13

30) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2012-08-13

31) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

2012-08-13

32) 200117* Odczynniki fotograficzne

2012-08-13

33) 200115* Alkalia

2012-08-13

34) 200114* Kwasy

2012-08-13

35) 200113* Rozpuszczalniki

2012-08-13

36) 200111* Tekstylia

2012-08-13

37) 200110 Odzież

2012-08-13

38) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

2012-08-13

39) 200102 Szkło

2012-08-13

40) 200101 Papier i tektura

2012-08-13

41) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

2012-08-13

42) 150109 Opakowania z tekstyliów

2012-08-13

43) 150107 Opakowania ze szkła

2012-08-13

44) 150105 Opakowania wielomateriałowe

2012-08-13

45) 150104 Opakowania z metali

2012-08-13

46) 150103 Opakowania z drewna

2012-08-13

47) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

2012-08-13

48) 150101 Opakowania z papieru i tektury

2012-08-13

49) 170903 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

2013-05-23

50) 170902 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

2013-05-23

51) 170901 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

2013-05-23

52) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

2013-05-23

53) 170801 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

2013-05-23

54) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

2013-05-23

55) 170507 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

2013-05-23

56) 170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

2013-05-23

57) 170505 Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

2013-05-23

58) 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

2013-05-23

59) 170503 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

2013-05-23

60) 170380 Odpadowa papa

2013-05-23

61) 170303 Smoła i produkty smołowe

2013-05-23

62) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

2013-05-23

63) 170301 Asfalt zawierający smołę

2013-05-23

64) 170204 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

2013-05-23

65) 170203 Tworzywa sztuczne

2013-05-23

66) 170202 Szkło

2013-05-23

67) 170201 Drewno

2013-05-23

68) 170182 Inne niewymienione odpady

2013-05-23

69) 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg

2013-05-23

70) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp.

2013-05-23

71) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

2013-05-23

72) 170106 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

2013-05-23

73) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

2013-05-23

74) 170102 Gruz ceglany

2013-05-23

75) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2013-05-23

76) 160103 Zużyte opony

2013-05-23

77) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

2014-06-18

78) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

2014-06-18

79) 170407 Mieszaniny metali

2014-06-18

80) 170406 Cyna

2014-06-18

81) 170405 Żelazo i stal

2014-06-18

82) 170404 Cynk

2014-06-18

83) 170403 Ołów

2014-06-18

84) 170402 Aluminium

2014-06-18

85) 170401 Miedź, brąz, mosiądz

2014-06-18

86) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

2014-06-18

87) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

2014-06-18

 

Informacja wytworzona przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2018 11:06:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Gładysz
email: informatyk@umporeba.pl tel.:726834875 fax: admin
, w dniu:  25‑06‑2018 11:06:38
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2018 13:54:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie